Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska

 

Prof. dr hab. Janusz Uchmański, dr Jan Sandner

Pracownicy zakładu zajmują się zastosowaniami metod matematycznych i technik komputerowych do modelowania dynamiki układów ekologicznych oraz waloryzacji środowiska. Analizowane są ogólne problemy ekologiczne: znaczenie zmienności osobniczej dla dynamiki układów ekologicznych, konkurencja wewnątrzgatunkowa jako mechanizm powodujący tę zmienność oraz tak zwana ekologia osobników. Do matematycznego opisu dynamiki układów ekologicznych stosowane jest przede wszystkim podejście osobnicze (individual-based modeling - IBM). Bardzo często wykorzystywany jest język programowania NetLogo. Rozważane są także podstawowe pytania związane możliwością stosowania języka matematycznego do opisu ożywionej przyrody. Oprócz tego techniki komputerowe stosowane są do rozwiązywania praktycznych problemów dotyczących oceny środowiska i wpływu na nie oraz zarządzania środowiskiem.

 

Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS, które wchodzi w skład zakładu, ukierunkowane jest na opracowanie oraz wdrożenie nowych metod parametryzacji środowiska przyrodniczego na potrzeby realizacji strategii rozwoju gmin. Obecnie pomimo obowiązku ustawowego brak jest metod, które tę problematykę podejmują. Powstają strategie rozwoju gmin bez uwzględniania stanu rzeczywistego zasobów środowiska przyrodniczego. Program wykładów oraz warsztatów w zakresie nauk o Ziemi jest ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania, mapy geośrodowiskowe, strategie rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach tej problematyki w roku 2018 zostanie złożony temat badawczych, powstaną 2 artykuły naukowe oraz zostanie uruchomiona szeroko rozumiana popularyzacja, w której przedstawiam zagrożenia dla gmin, które nieprawidłowo realizują projekty strategii rozwoju gmin. Drugi temat (o charakterze komercyjnym), który zostanie podjęty w 2018 roku związany będzie z nowymi technologiami informatycznymi w procesie edukacji nauk o Ziemi. Temat ten będzie miał charakter innowacyjny i będzie realizowany z firmą wdrażającą na terenie naszego kraju rozwiązania firmy Apple. W tej sprawie jest przygotowywany list intencyjny.

 

Publikacje

 • Uchmański J. 2016. Algorytmiczność biologii. Studia Philosophiae Christianae 52: 99-120.
 • Uchmański J. 2016. Individual variability and metapopulation dynamics: an individual-based model. Ecological Modelling 334: 8-18.
 • Uchmański J. 2015. Matematyczność biologii. Filozofia i Nauka 3: 345-352.
 • Uchmański J. 2012. Single population dynamics: differences between classical and individual-based modeling approaches.  Russian Entomological Journal 21: 197-201

Publikacje w druku

 • Uchmański J., Opaliński K. W., Rau K. Intraspecific competition in an island environment: variability and dispersal of terrestrial snail Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774). Bulgarian Journal of Zoology.
 • Uchmański J., Opaliński K. W., Rau K. Dispersal and individual variability: laboratory experiments with the woodlouse Porcellio scaber. Studia Ecologiae et Bioethicae.
 • Uchmański J. Ekologia oczami nieekologa. Studia Ecologiae et Bioethicae.
 • Uchmański J. Cyclic outbreaks of forest insects: a two-dimensional individual-based model. Ecological Modelling

 

Projekty

 • Prof. dr hab. Janusz Uchmański  - badania własne w 2017 roku: Matematyczne modelowania masowych pojawów szkodników leśnych
 • Prof. dr hab. Janusz Uchmański  - badania własne w 2018 roku: Czy gatunek bardziej zmienny wygrywa w konkurencji międzygatunkowej?

 

Zajęcia prowadzone przez pracowników zakładu

 • Fizyka (wykład i ćwiczenia) – prof. dr hab. Janusz Uchmański
 • Modelowania matematyczne w naukach o środowisku (wykład) – prof. dr hab. Janusz Uchmański
 • Biologia ewolucyjna (wykład) – prof. dr hab. Janusz Uchmański
 • Geologia – dr Jan Sandner
 • Geomorfologia – dr Jan Sandner
 • Hydrologia i gospodarowanie wodą (wchodzą w to zajęcia w oczyszczalni ścieków oraz ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem przenośnego sprzętu pomiarowego)– dr Jan Sandner
 • Meteorologia i klimatologia – dr Jan Sandner
 • Waloryzacji gleb – dr Jan Sandner
 • Metod wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego – dr Jan Sandner
Polski