Katedra Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

 

Badania prowadzone w katedrze dotyczą podstaw współczesnej ekologii i ochrony środowiska. Koncentrują się w trzech kierunkach:

1. Biologia i ekologia ekosystemów oraz ekologia człowieka. Tematyka badań: Biologia i ekologia organizmów glebowych, ekologia populacyjna, behawioralna i ewolucyjna ptaków wodnych i błotnych, konkurencji wewnątrzgatunkowa, przepływu energii przez organizmy, populacje i ekosystemy, ekologii historycznych i współczesnych populacji ludzkich.

Kierunek realizowany jest przez zakłady: Zakład Ekologii i Ochrony Gleb, Zakład Ekologii Lądowej i Wodnej oraz Zakład Ekologii Człowieka

2. Chemia środowiskowa i odnawialne źródła energii. Tematyka badań: monitoring parametrów chemicznych środowiska oraz żywności, systemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zarządzania nimi.

Kierunek realizowany jest przez  Zakład Chemii Środowiskowej

3. Matematyczne modelowanie układów ekologicznych i waloryzacja środowiska. Tematyka badań: modelowanie dynamiki układów ekologicznych,  metody modelowania osobniczego, zasad gromadzenia i udostępniania danych o środowisku, waloryzacji środowiska, zarządzania środowiskiem zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kierunek realizowany jest przez Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska

 

Seminaria licencjackie

Biogeografia ekologiczna – dr Monika Bukacińska

Fauna środowisk wodnych i błotnych: biologia, ekologia, ochrona – dr Dariusz Bukaciński

Mikrobiologia środowisk - dr Anna Augustyniuk-Kram

Bioindykacja i biomonitoring - dr Krassimira Ilieva-Makulec

Z antropologii przyrodniczej - dr Anna Myszka

 

Seminaria magisterskie

Technologie środowiskowe – prof. dr hab. Andrzej Kulczycki

Biologia i ekologia ekosystemów wodnych  - prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński 

Modelowania matematyczne w naukach o środowisku  – prof. dr hab. Janusz Uchmański

Zoologia  - prof. dr. hab. Grzegorz Makulec

Z antropologii przyrodniczej - dr hab. Jacek Tomczyk

 

Wykłady otwarte Katedry

  • 25.01.2018 r. - dr hab. Katarzyna Góralczyk wygłosiła wykład na temat dystrybucji ustrojowej biomarkerów narażenia ludzi na trwałe zanieczyszczenia organiczne pochodzące ze środowiska. W trakcie spotkania zostały przedstawione i omówione antropogenie zanieczyszczenia, które stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka, ponieważ są to bardzo trudno usuwalne ze środowiska związki o działaniu zaburzającym homeostazę hormonalną organizmu tzw. endocrine disruptors. Pokazano podstawowe źródła i drogi pobierania tych związków przez człowieka, sposoby minimalizowania narażenia, a także omówiono metody badania oraz analizę ryzyka powstawania zdrowotnych skutków u człowieka.

 

Polski