Dr Agata KOSIERADZKA-FEDERCZYK

 

 

 

Dr Agata Kosieradzka-Federczyk

e-mail: a.federczyk@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja:  nauki prawne, prawo administracyjne, ochrona środowiska

 

Funkcje:

 • radca prawny w Departamencie Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska

 

Magisterium:  „Tutela cautelare w postępowaniu sądowoadministracyjnym w prawie włoskim” (2003).

Doktorat: „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  - instrumentarium prawne wyboru projektów (studium administracyjnoprawne)” (2009).

 

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • członek Rady Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji

 

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

 • Ekspertyza: Status prawny dokumentów publicznych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej - w Republice Włoskiej; Fundacja Republikańska; czerwiec 2016.
 • Ekspertyza: Warunki wykorzystywania terenu w fazie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia a określanie warunków w tzw. "pozwoleniach sektorowych" i decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach; wrzesień 2016.
 • badania dotyczące międzynarodowych aspektów ocen oddziaływania na środowisko.
 • Specyfika procedury administracyjnej w polskim porządku prawnym – wykłady w języku włoskim, Erasmus+, Uniwersytet w Sienie, maj 2016.

 

Najnowsze publikacje:

 • Kosieradzka-Federczyk A. 2016, Sprawiedliwość ekologiczna a stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez oceny oddziaływania na środowisko, red. T. Bojar-Fijałkowski, „Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce” Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 157-166.
 • Kosieradzka-Federczyk A. 2016, Decentralizacja zadań z zakresu ochrony przyrody; „25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka” red. K. Popik, B. Szmulik, M. Mazuryk, WSEiI w Lublinie, Lublin, s. 71-82.
 • Kosieradzka-Federczyk A. 2016, Monitoring jako narzędzie korygujące przedsięwzięcie na etapie jego realizacji, „Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji” red. Zbigniew Cieślak, Agata Kosieradzka-Federczyk, s. 101-110
 • Kosieradzka-Federczyk A. 2015, Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (współautorstwo A. Fogel, W. Federczyk), udział ok. 50%, Wolters Kluwer, 2015.
 • Kosieradzka-Federczyk A. 2015, Otwarty dostęp do informacji  o środowisku – nowe zjawisko w administracji publicznej? „Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji” red. Agata Kosieradzka-Federczyk, Z. Cieślak, Tom IV, s. 133-144.
 • Kosieradzka-Federczyk A., Federczyk W., Syryt A. 2015, Prawne aspekty etosu zawodowego pracowników administracji publicznej, , red. S.H. Zaręba, M. Zarzecki „Służba publiczna, Etos pracy urzędników w Polsce Warszawa, s. 37-54.
 • Kosieradzka-Federczyk A., Federczyk W. 2014. Czy podział na prawo publiczne i prywatne zachowuje nadal swoją przydatność? Uwagi na przykładzie pozycji jednostek samorządu terytorialnego „Zbiór studiów dedykowanych Prof. M. Gintowt-Jankowicz ” KSAP, s. 219-228.
 • Kosieradzka-Federczyk A. 2014. Czy oceny oddziaływania na środowisko są instrumentem pozwalającym kształtować ład przestrzenny? „Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym red. A. Fogel, IGPIM, Warszawa, s. 115-124.
 • Kosieradzka-Federczyk A. 2014. Dealing with Environmental Impact Assessment – the Polish experience, „Central and Eastern European Legal Studies” 1/2014,  s. 115-136.
 • Kosieradzka-Federczyk A. 2014. Wybrane zadania Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych. „Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech”, red. J. Kielin-Maziarz, J. Wawrzyniak, Akademia Leona Koźmińskiego, Wolters Kluwer, s. 234-249.
 • Kosieradzka-Federczyk A. 2014. Powszechne obowiązki dotyczące środowiska w świetle wybranych regulacji konstytucyjnych, „Dobra publiczne w administracji”WPiA, Uniwersytet Opolski, s. 189-198.

 

Nagrody

 • 2015 Dyplom uznania prof. dr hab. inż. Macieja Krawczaka Rektora Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie za zaangażowanie w promowanie najlepszych absolwentów Uczelni

 

Polski