Zakład Ekologii i Ochrony Gleb

 

Prowadzimy badania dotyczące biologii i ekologii organizmów glebowych, szczególnie celem określenia ich roli w procesach mineralizacji i humifikacji materii organicznej. Badamy różnorodność i strukturę zespołów fauny glebowej (nicieni, roztoczy, skoczogonków i dżdżownic) oraz aktywność mikrobiologiczną w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka. Interesuje nas rola edafonu w zachowaniu i odnowie zasobów próchnicy glebowej (humusu), jako forma ograniczenia biologicznej emisji CO2 do atmosfery. Przedmiotem naszych zainteresowań są także wzajemne związki mikroorganizmów, fauny glebowej i roślinności, ich wpływ na przebieg podstawowych procesów, takich jak produkcja pierwotna, dekompozycja czy respiracja gleb oraz wykorzystanie organizmów glebowych jako wskaźników stanu gleby.

 

W skład Zakładu wchodzą:

 • Laboratorium Roślin i Bezkręgowców.

 

Skład osobowy: dr hab. G. Makulec, dr A. Augustyniuk-Kram, dr K. Ilieva-Makulec, dr I. Olejniczak, mgr K. Karaban, mgr P. Boniecki

 

Przedmioty prowadzone przez pracowników Zakładu:

Wykłady:

dr hab. G. Makulec – Biologia - WF-OB-BIO

dr hab. G. Makulec - Zoologia stosowana - WF-OB-ZOOS

dr hab. G. Makulec - Biologia i ochrona gleby - WF-OB-BOG

dr hab. G. Makulec - Różnorodność fauny Polski - WF-OB-RFP

dr hab. G. Makulec - Owady i ludzie WF-OB-OLU

dr A. Augustyniuk-Kram - Biotechnologie w ochronie środowiska - WF-OB-BTEH

dr A. Augustyniuk-Kram - Microbiology and Biotechnology for Environmental Sustainability - WF-OB-SUMB

dr K. Ilieva-Makulec - Bioindykacja jako narzędzie oceny stanu środowiska - WF-OB-BIND

dr K. Ilieva-Makulec - Soil biodiversity, functions and ecosystem services - WF-OB-SUSB, WF-OB-POSB, WF-OB-ILIEVSOIL-ER

dr I. Olejniczak – Animal behaviour WF-OB.-SUAB

dr I. Olejniczak – Ekologia WF-OB-EKO

mgr K. Karaban - Projekty ochrony środowiska naturalnego w Polsce - WF-OB-PRP

 

Ćwiczenia:

dr A. Augustyniuk-Kram - Mikrobiologia środowiskowa WF-OB-MSR

dr A. Augustyniuk-Kram - Fizykochemiczne i biochemiczne metody oceny jakości gleby WF-OB-FBCH

dr K. Ilieva-Makulec, K. Karaban, P. Boniecki - Biologia - WF-OB-BIO

dr K. Ilieva-Makulec, K. Karaban - Biomonitoring - WF-OB-BMON

dr K. Ilieva-Makulec - Soil biodiversity, functions and ecosystem services - WF-OB-SUSB, WF-OB-POSB, WF-OB-ILIEVSOIL-ER

dr I. Olejniczak, P. Boniecki – Ekologia – WF-OB-EKO

mgr K. Karaban - Statystyka w naukach o środowisku - WF-OB-SNS

mgr P. Boniecki – Podstawy chemii 2 – WF-OB-PCH2

 

Aktualne projekty badawcze:

 • Udział w Akcji Komisji Europejskiej COST ES1308 ClimMani: Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach. Okres realizacji 2013-2018 (członek management committee) (K. Ilieva-Makulec).
 • Zespoły nicienie glebowych w wieloletniej monokulturze i w płodozmianie: porównanie zagęszczenia, struktury troficznej i funkcji (K. Ilieva-Makulec, współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).
 • Wpływ wieloletnich monokultur na strukturę zespołu mikrostawonogów w agrocenozach (K. Karaban, współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).
 • Aktywność biologiczna gleby w różnych systemach uprawy roślin - w wieloletniej monokulturze i płodozmianie (A. Augustyniuk-Kram, współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).
 • Wykorzystanie nicieni glebowych do oceny wpływu nawożenia fosfogipsem na stan gleby – eksperyment polowy (K. Ilieva-Makulec, współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, oddział Poświętne).
 • Wpływ fosfogipsów na zagęszczenie i różnorodność mikrostawonogów glebowych – eksperyment terenowy (K. Karaban, współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, oddział Poświętne).
 • Wpływ nawożenia fosfogipsem i osadem ściekowym na aktywność mikrobiologiczną gleby w eksperymencie polowym (A. Augustyniuk-Kram, współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, oddział Poświętne).
 • Geothermal warming of soil in forest and grassland ecosystems: the effect on nematode taxonomic and functional diversity (w ramach konsorcjum ForHot: Natural soil warming in a Sitka spruce forest and grasslands in Iceland. Projekt realizowany na Islandii we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Islandii) (K. Ilieva-Makulec).
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych w rejonie kopalni węgla brunatnego Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych a zespoły organizmów glebowych (w ramach projektu EKOHEMPKON LIFE11 ENV/PL/445) (K. Karaban, K. Ilieva-Makulec, A. Augustyniuk-Kram, współpraca z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu).
 • Biologia i ekologia wybranych azjatyckich gatunków dżdżownic (K. Karaban, współpraca zagraniczna z Omsk State Pedagogical University, Rosja).
 • Czy różne sposoby gospodarowania terenami zielonymi w miastach wpływają na zagęszczenie i różnorodność gatunkową skoczogonków? (K. Karaban, zadanie w ramach projektu Przyroda Parku Skaryszewskiego koordynowanego przez prof. dr hab. Macieja Luniaka).
 • Wykorzystanie fauny glebowej i aktywności mikrobiologicznej do oceny wpływu wybranych pestycydów i zabiegów agrotechnicznych na zdrowotność gleby (K. Ilieva-Makulec, A. Augustyniuk-Kram, K. Karaban).
 • Analiza zespołów skoczogonek (Hexapoda, Collembola) w ramach badań „Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym – etap I” dofinansowanego z funduszu leśnego PGL Lasy Państwowe w roku 2016” (I. Olejniczak).
 • Analiza zespołów skoczogonek (Hexapoda, Collembola) w ramach badań „Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym – etap II” dofinansowanego z funduszu leśnego PGL Lasy Państwowe w roku 2017” (I. Olejniczak).
 • Zespoły skoczogonek (Hexapoda, Collembola) w ramach badań nad bezkręgowcami obszarów ustępującego lodowca na Spitsbergenie współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (I. Olejniczak).
 • Płazy Parku Skaryszewskiego (zadanie w ramach projektu Przyroda Parku Skaryszewskiego koordynowanego przez prof. dr hab. Macieja Luniaka) (I. Olejniczak, P. Boniecki).
 • Działanie doboru naturalnego na morfologię aparatu lotnego ptaków na przykładzie dymówki (Hirundo rustica) współpraca z dr hab. Piotrem Matyjasiakiem (I. Olejniczak, P. Boniecki).
 • Niewerbalna komunikacja między człowiekiem a zwierzętami na przykładzie wron w środowisku miejskim współpraca z dr hab. Piotrem Matyjasiakiem (I. Olejniczak, P. Boniecki).

Planowane w 2018 roku:

 • Monitoring aktywności biologicznej gleby na terenie rekultywowanego fragmentu Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym (A. Augustyniuk-Kram).

 

We współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego pracownicy Zakładu i inni pracownicy Katedry prowadzą zajęcia/warsztaty dla młodzieży pod nazwą Laboratoria Młodzieżowe na UKSW.

Tytuły warsztatów prowadzonych przez pracowników Zakładu:

 • Osad czynny - czy wiesz co to jest? - dr Anna Augustyniuk-Kram
 • Niewidzialny świat gleby - dr Krassimira Ilieva-Makulec i mgr Kamil Karaban
 • Kolory i kształty w świecie zwierząt - dr Izabela Olejniczak i mgr Paweł Boniecki
 • Co łączy rośliny i roślinożerców? - dr Izabela Olejniczak i mgr Paweł Boniecki

 

 

 

 

Polski