Dr Leszek KARSKI

 

 

 

Dr Leszek Karski

 

e-mail: l.karski@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja

prawo ochrony środowiska, prawo klimatyczne, prawo energetyczne, prawo ochrony zdrowia

 

Pełnione funkcje

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 • Rada Naukowa Instytutu Ochrony Środowiska.
 • Stowarzyszenie Prawa Ochrony Środowiska.
 • Rada Mazowieckiego Oddziału NFZ.
 • Komisja Ekspertów Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
 • Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki, Wiceprezesie Rady Ministrów.
 • Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Ministrze Gospodarki, Wiceprezesie Rady Ministrów.
 • Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przy Ministrze Gospodarki, Wiceprezesie Rady Ministrów.
 • Rada Naukowo-Techniczna PGE Energia Odnawialna S.A.
 • Polskie Towarzystwo Sozologiczne.
 • Centre for International Sustainable Development Law.

 

Granty/Badania (najważniejsze)

 • „Analiza możliwości dostosowania prawa polskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii (OŹE) do aktualnych wymogów prawnych Unii Europejskiej z uwzględnieniem Dyrektywy 2001/77/EC” – praca wykonana dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. na zamówienie Ministerstwa Gospodarki – koordynacja prawna i współautorstwo.
 • „Propozycja podstawowych postanowień części ogólnej przyszłej ustawy o źródłach odnawialnych” – praca wykonana dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. na zamówienie Ministerstwa Gospodarki – autorstwo.
 • „Ocena efektywności energetycznej gospodarki jako element polityki ekologicznej państwa. Ocena dokonań i propozycja dalszych działań” – praca wykonana dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. na zamówienie Ministerstwa Środowiska – współautorstwo i koordynacja prawna.
 • Prawne uzasadnienie regulacji odnawialnych źródeł energii w postaci aktu o randze ustawy” – praca wykonana na zamówienie Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej EC BREC.
 • Koncesje i zezwolenia. Propozycja modyfikacji ustawy Prawo energetyczne” – praca wykonana na zamówienie Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej EC BREC.
 • „Możliwość wprowadzenia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii w źródłach odnawialnych” – praca wykonywana na zamówienie Sejmowej Komisji Ochrony środowiska.
 • „Propozycja umieszczenia w tekście projektu ustawy o podatku akcyzowym zwolnienia energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii z akcyzy” – praca wykonana na zamówienie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
 • „Zrównoważona polityka jako zadanie samorządów terytorialnych – aspekt prawny” – praca wykonana na zamówienie EC BREC w ramach programu SusCom dla Komisji Europejskiej.
 • „Analiza prawna uwarunkowań produkcji biopaliw przez przewoźnika kolejowego do użytku własnego w Polsce” – praca wykonana dla Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w ramach projektu UNIDO.
 • „Dostosowanie polskiego prawa ochrony środowiska do prawa wspólnotowego. Ocena harmonizacji” – praca wykonana na zamówienie Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 • „Role of the European Union in combating climate change within the EU and in international climate change negotiations” praca dla COMECE Ad-hoc working group on “Climate change policies of the European Union and Christian life-style”.
 • "Analiza prawna dotycząca prawidłowości przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i wspólnotowego przez podmioty realizujące projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport” – praca wykonana w ramach Kancelarii Jendrośka, Jerzmański, Bar na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (współudział w zakresie kontroli i raportów dla 10 inwestycji).
 • „Problematyka zmian klimatu w prawie wspólnotowym i polskim” praca dla Centrum Stosunków Międzynarodowych w ramach projektu Zmiany klimatu w świadomości obywateli.
 • „Wprowadzenie ESCO do projektu ustawy o efektywności energetycznej” praca wykonana dla Ministerstwa Gospodarki.
 • „Aspekty prawne dotyczące zmian klimatu i odnawialnych źródeł energii” w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i wsi” dla Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
 • „Klimat a prawo” - ekspertyza dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
 • „Systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii w krajach UE” – praca wykona na a zamówienie PGE Energia Odnawialna S.A.
 • Projekt „Zmiany Klimatu a Społeczeństwo“ – projekt sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wybrany w ramach konkursu na projekty edukacyjne – koordynacja i współautorstwo.
 • Projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
 • „Propozycje zmian legislacyjnych w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i chłodu sieciowego. Propozycje innych mechanizmów wsparcia – rozdział ekspertyzy wykonywanej przez KAPE S.A. na rzecz Ministerstwa Gospodarki” ” – praca wykonana na zamówienie Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. – autorstwo.
 • „Przygotowanie propozycji postanowień dotyczących Zrównoważonego Gospodarowania Energią na poziomie samorządu terytorialnego na potrzeby włączenia ich do projektu ustawy Prawo energetyczne i projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę – Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii w ramach projektu „Optymalne Planowanie Energetyczne na poziomie gminy w Polsce” – praca realizowana na rzecz Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. – autorstwo.
 • Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii – praca realizowana na rzecz Biura Analiz Sejmowych – autorstwo.
 • Projekt Bioenergia „Nauka na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego” – „Porządkowanie podstawowych kwestii prawnych związanych ze zrównoważonego gospodarowaniem energią w sektorze publicznym, z istotnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz roli małych i średnich przedsiębiorstw” – współautorstwo i udział jako ekspert (projekt roczny od 11.2012 do 11.2013).
 • Ekspertyza dotycząca argumentów, przemawiających za modyfikacją mechanizmu poziomego równoważenia dochodów na szczeblu samorządu województwa, określonego w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2010 nr 80 poz. 526, późn. zm.). (kwestia zrównoważonego rozwoju) na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego – autorstwo.
 • Ekspertyza prawna. Argumenty przemawiające za powstrzymaniem się od centralizacji systemu udzielania poręczeń i gwarancji – na rzecz Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych – autorstwo.
 • Analiza prawna dokumentu zatytułowanego „Koncepcja nowego modelu poręczeniowo-gwarancyjnego w ramach RPO 2014-2020”, przygotowanego przez BGK. Uwagi podstawowe – na rzecz Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych – autorstwo.
 • System poręczeniowy 2014-2020. Stanowisko Komisji Ekspertów Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” – na rzecz Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Samorządu Województwa Mazowieckiego – współautorstwo i kierowanie grupą.

 

Wykaz najważniejszych publikacji (ostatnie 5 lat)

 • Korzeniowski P., Karski L. (red.). 2012. Model  prawny regulacji odnawialnych źródeł energii, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk, Łódź.
 • Karski L. 2012. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz do ustawy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Karski L. 2012. Instrumenty rynkowe bezpieczeństwa energetycznego, w: Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, UJ, Kraków, 253-283.
 • Karski L. 2012. Znaczenie podziału na prawo publiczne i prywatne w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, w: Lisicka H., Lisowska A. (red.), Konflikty środowiskowe i sposoby ich rozstrzygania”, Wrocław, 9-21.
 • Karski L. 2012. Climate Law in Poland – towards an overall regulation, w: Peeters M., Stallworthy M., de Cendra de Larragan J. (red.), Climate Law in EU Member States: Towards National Legislation for Climate Protection, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 231-258.
 • Karski L. 2012. Podsystem wsparcia odnawialnych źródeł ciepła w ramach systemów ciepłowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów pośrednich – aspekty prawne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3:11-19.
 • Karski L. 2012. Podstawowe instrumenty wsparcia odnawialnych źródeł ciepła w ramach sieci ciepłowniczych – aspekty prawne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 8:2-12.
 • Karski L. 2013. System wsparcia energetyki odnawialnej. Refleksja na tle postanowień prawa polskiego i prawa unijnego, w: Rudnicki M., Sobieraj K. (red.), Nowe prawo energetyczne, KUL, Lublin, 51-68.
 • Karski L. 2013. Samorząd terytorialny a energetyka, w: Walaszek-Pyzioł A. (red.), Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym, C.H. Beck, Warszawa, 215-230.
 • Karski L. 2013. Eksperyment medyczny przeprowadzany na organizmie ludzkim – aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Studia Ecologiae et Bioethicae 1:65-87.
 • Karski L. 2013. Zawiłości terminu odnawialne źródło energii – aspekt prawny. Czysta Energia 7-8.
 • Karski L., Kołodziejski W., Kokoszczyński K. 2014. Jak usprawnić rozstrzyganie sporów gospodarczych. Korzystajmy z sądów arbitrażowych. Kurier Finansowy 4.
 • Karski L. 2014. Zagadnienia prawne w procesie rewitalizacji budynków publicznych zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju, w: Węglarz A. (red.), Rewitalizacja budynków publicznych według kryteriów zrównoważonego rozwoju, PW, Warszawa, 87-103.
 • Karski L. 2014. Ustawodawstwo w ochronie zdrowia – w kierunku prawa ochrony zdrowia, w: Dubel P., Sobczak A. (red.), Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 151-166.
 • Karski L. 2014. Usługa rewitalizacji budynku - aspekt energetyczny. Rewitalizacja maksymy Ulpiana, w: Walaszek-Pyzioł A., Długosz T. (red.), Nowe typy usług w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa.
 • Karski L. 2014. Globalne prawo zrównoważonego rozwoju i lokalne wdrożenie na przykładzie wsparcia mikroinstalacji OZE, w: Rakoczy B., Szalewska M., Karpus K. (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, Toruń, 9-26.
 • Karski L. 2015. W kierunku bezpieczeństwa klimatyczno-energetycznego Europy Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem  prawa obowiązującego na terytorium Republiki Czeskiej, w: Stejskal V. (red.), Právní úprava aktuálních otázek ochrany životního prostředí v zemích středoevropského regionu, Karolinom, Praha.

 

Polski