Tezy na egzamin magisterski: SPECJALIZACJA POLITYKA ZGODNOŚCI W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM

Specjalizacja

Polityka Zgodności w Zarządzaniu Środowiskiem

 

Obszar Ekofilozofii

1. Porównaj dwie wybrane szkoły ekofilozoficzne (praktyczna filozofia przyrody, filozofia zrównoważonego rozwoju, eko-filozofia Henryka Skolimowskiego, ekologia głęboka, ekofeminizm…) i wskaż ich znaczenie dla przezwyciężania kryzysu ekologicznego.

 

2. Wyjaśnij zależność współczesnego kryzysu ekologicznego od nowożytnych koncepcji człowieka, przyrody i relacji człowieka do przyrody.

 

3. Wyjaśnij wzajemną zależność doświadczanych przez człowieka skutków kryzysu ekologicznego [1) skutki somatyczne: choroby cywilizacyjne; 2) skutki psychiczne: zaburzenie estetycznego doświadczenia przyrody; 3) skutki duchowe: zaburzenie etycznego doświadczenia przyrody, destrukcja człowieczeństwa].

 

4. Wykaż konieczność komplementarnego współdziałania różnych typów wiedzy w przezwyciężanie kryzysu ekologicznego:

1) komplementarność humanistyki, przyrodoznawstwa i nauk technicznych

2) komplementarność różnych typów wiedzy humanistycznej (ekofilozofia, ekonomia ekologiczna, religia, sztuka...).

 • Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2003, 170–199.
 • Sadowski R F., Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa: TNFS 2015, 25-58.
 • Tyburski W., Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2013, 7–16.

 

Obszar Etyki Środowiskowej i Bioetyki

1. Omów zagadnienie wartości wewnętrznej przyrody i wskaż wynikające stąd konsekwencje dla relacji człowiek-przyroda.

 • Bonenberg M. M., Człowiek i Ziemia, Kraków: Wydaw. Oddziału PAN 1999.
 • Piątek Z., Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków 1998.
 • Piątek Z., Przyroda i wartości, [w:] D. Karłowicz (red.) et al., Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków-Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne 1993, 159–175.
 • Piątek Z., Wartości i ewolucja, [w:] T. Garbińska, M. Zabierowski (red.), Nauka Filozofia Wartości, Wrocław 1994, 59–70.

 

2. Omów uzasadnienia powinności chronienia przyrody: antropocentryczne, biocentryczne i ekocentryczne.

 • Bonenberg M. M., Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki, Kraków: Wydawnictwo UJ 1992.
 • Ganowicz-Bączyk A., Spór o etykę środowiskową, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009.
 • Piątek Z., Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków: Księgarnia Akademicka 1998.
 • Tyburski W., Etyka środowiskowa – przedmiot, stanowiska i propozycje, [w:] Z. Sareło (red.), Meandry etyki, EPISTEME 17 (2001), Olecko 2002, 131–182.

 

3. Wymień główne cele i omów założenia audytu etycznego.

 • Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, Warszawa: Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 2004.
 • Gasparski W., Dietl J. (red.), Etyka biznesu, Warszawa: PWN 1997.
 • Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Warszawa: Wyd. IFiS PAN 1999.

 

4. Porównaj podejście do wybranej sytuacji granicznej z perspektywy różnych koncepcji bioetycznych.

 • Chyrowicz B., Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków: Wydawnictwo Znak 2015, 93–124 i 212–237.
 • Duchliński P., Antropologiczne i metafizyczne przesłanki w bioetyce, [w:] T. Biesaga (red.), Bioetyka personalistyczna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, 31–60.
 • Bołoz W., Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2007, 67–85.
 • Baranzke H., Petera Singera ruch obrony zwierząt oraz jego  antropologiczne i etyczne implikacje, [w:] W. Bołoz, G. Höver (red.), Utylitaryzm w bioetyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2002, 121–184, zwłaszcza 140–153.

 

Obszar Zrównoważonego Rozwoju i Prawa Ochrony Środowiska

1. Porównaj podejście emisyjne i procesowe w analizie ryzyka środowiskowego przy identyfikacji i ocenie aspektów środowiskowych.

 

2. Wskaż potrzebę realizacji zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej w kontekście idei zrównoważonego rozwoju.

 • Kuzior A., Sprawiedliwość pokoleniowa i międzypokoleniowa w kontekście założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] D. Probucka (red.), Czy sprawiedliwość jest możliwa?, Karków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2008, 333–339.
 • Papuziński A., Zrównoważony rozwój w kontekście teorii sprawiedliwości międzygeneracyjnej, [w:] K. Sierzputowska, S. Sadowski, A. Koseski (red.), Świat, Niemcy, Polska: szkice politologiczne i historyczne ofiarowane prof. dr. hab. Zbigniewowi Leszczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2014, 11–30.
 • Szukalski P., Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012.

 

3. Wskaż zależności pomiędzy ograniczaniem ubóstwa a jakością życia.

 

4. Wyjaśnij znaczenie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście zasady prewencji ochrony środowiska.

 

5. Wskaż zależności prawa międzynarodowego ochrony środowiska a prawa krajowego.

 • Kenig-Witkowska M. M., Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2011.
 • Ciechanowicz-McLean J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis" 2001.
 • Ciechanowicz-McLean J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska wobec problemów globalnych, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2(2007): 521–532.

 

6. Wyjaśnij znaczenie trzech filarów Konwencji z Aarhus dla prawa krajowego.

 

Obszar Edukacji Środowiskowej

1. Wskaż rolę instytucji (międzynarodowych, rządowych i pozarządowych) w implementacji założeń edukacji globalnej.

 • Babicki Z., Kuleta-Hulboj M., Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2016, cz. III.
 • Jasikowska K., Pająk-Ważna K., Klarenbach M., Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty – praktyki – konteksty, Kraków 2015.

 

2. Wskaż zasadność realizacji współpracy rozwojowej na przykładzie Polski.

 

3. Wskaż zależności pomiędzy stanem świadomości ekologicznej a edukacją środowiskową i edukacją etyczną.

 

4. Wyjaśnij konieczność prowadzenia działalności edukacyjnej w kontekście zapewniania bezpieczeństwa środowiskowego.

 

Polski