Kursy i szkolenia dla studentów

KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY PROWADZONE W INSTYTUCIE EKOLOGII I BIOETYKI

 

KURS: "Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) w praktyce" (kurs bezpłatny)

Zajęcia, mające charakter ćwiczeniowy, adresowane są do studentów studiów magisterskich.

Prowadzone są przez mgr inż. Jarosława Sadowskiego oraz mgr inż. Łukasza Brylaka - praktyków zajmujących się systemami GIS.

mgr inż. Jarosław Sadowski – absolwent Ochrony Środowiska SGGW

Ukończył specjalizację „Systemy Zarządzania Środowiska”, gdzie szczególny nacisk położono na systemy informacji przestrzennej (GIS). Od
2008 roku jest pracownikiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie do roku 2014 zajmował się administracją przestrzenno-opisowej bazy danych o obszarach Natura 2000. Od 2014 pełni funkcję Naczelnika Wydziału ds. Informacji Przestrzennej, w którym skupione są prace merytoryczne dotyczące polityki i kształtu przyrodniczej informacji przestrzennej w Polsce (GDOŚ + 16 rdoś). Jest autorem wytycznych, procedur i standardów dot. informacji przestrzennej w ww. jednostkach (m.in.: Adaptacja SDGIS na potrzeby PZO, Wytyczne GDOŚ w zakresie sporządzania zarządzeń dot. rezerwatów przyrody przez rdoś, Rozporządzenie MŚ w sprawie GIS w OOŚ). Zwolennik oprogramowania typu open source od lat wykorzystujący w pracy zawodowej aplikację QGIS.

mgr inż. Łukasz Brylak – absolwent Wydziału Leśnego SGGW

Przed podjęciem studiów zdobył dyplom technika informatyka o specjalności bazy danych, co ukierunkowało dalszy kierunek rozwoju naukowego – połączenia nauk przyrodniczych z zastosowaniem technologii komputerowych. Zdobytą w trakcie studiów wiedzę z zakresu GIS rozszerzył na profilowanych w tym kierunku studiach podyplomowych na Wydziale Geodezji i Kartografii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pracował jako taksator przy sporządzaniu uproszczonych planów urządzania lasu. Przez siedem lat, jako pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, zajmował się tematyką GIS w projektach tworzenia Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie mazowieckim. Obecnie pracownik komórki GIS w Orange Labs gdzie zajmuje się analizą przestrzenną i zarządzaniem informacjami
przestrzennymi na potrzeby Orange Polska. Jako ekspert i specjalista w dziedzinie GIS brał udział w wielu projektach środowiskowych oraz przyrodniczych. Zwolennik oprogramowania typu open source od lat wykorzystujący w pracy zawodowej aplikację QGIS.

 

SZKOLENIE: "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001:2015" (kurs płatny z częściowym dofinansowaniem)

Szkolenie jest dwudniowe, a przeprowadza je renomowana firma DNV GL. Obejmuje ono zajęcia teoretyczne i praktyczne ćwiczenia.

Szkolenie kończy się egzaminem. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu otrzymują certyfikat uprawniający do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Program, zakres, odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego i zapoznaje z metodyką pracy audytora oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami wydanej we wrześniu 2015 r. normy 14001:2015.

W programie szkolenia przewidziano omówienie nowych zagadnień (HLS, kontekst organizacji, ryzyka i szanse itp.) oraz zagadnień związanych z właściwym zaplanowaniem, przeprowadzeniem oraz przedstawieniem wyników audytu systemów.

Uczestnicy w praktyce nabywają umiejętności audytowania wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania pod okiem doświadczonego wykładowcy - audytora wiodącego DNV GL. Dzięki temu mają możliwość zapoznania się z dobrą praktyką audytowania, a także uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące procesu audytu (radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, komunikacja podczas audytu, etc.). W czasie przeprowadzonej symulacji audytu doświadczony trener-audytor przekazuje uczestnikom informację zwrotną.

Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi, by przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem.

 

 WARSZTATY: "Zawód? Recykler!" (warsztaty bezpłatne)

Warsztaty prowadzone są przez przedsiębiorstwo Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Program warsztatów jest skierowany do wszystkich, którzy zastanawiają się nad podjęciem pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającej się branży potrzebującej specjalistów gotowych na wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, ochrony środowiska, logistyki i dziedzinach pokrewnych.

 

Przeprowadzone warsztaty oprócz podniesienia świadomości ekologicznej studentów, przynoszą bezpośrednie korzyści w postaci poznania zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania podmiotów z branży gospodarki odpadami oraz przybliżenia realiów funkcjonujących obecnie i prawdopodobnie w przyszłości na rynku pracy.


Polski

Instytut