Studium Pedagogizacji: Uwagi dodatkowe

 

  • Obowiązuje indywidualny czas realizacji praktyki dla każdego studenta podczas trwania kursu, w systemie przerywanym tak, aby odbywanie praktyk nie kolidowało z innymi zajęciami na uczelni. Dotyczy to zarówno godzin dydaktycznych, jak i pozadydaktycznych.
  • Student może sam dokonać wyboru konkretnej szkoły lub placówki. Wybór warunkowany jest zgodą dyrekcji na przyjęcie praktykanta. Student może odbywać praktykę w kilku miejscach. Ze względu na specyfikę nauczania etyki, filozofii, psychologii, ekologii w szkołach (nieliczne placówki, niepełny wymiar pensum nawet dla jednego nauczyciela), studenci mają prawo zaliczać praktyki również na lekcjach wychowawczych, lekcjach religii i w ramach zajęć uzupełniających bądź fakultatywnych.
  • Kontakt uczelni z placówkami, w których studenci odbywają każdy z rodzajów praktyki przebiega za pośrednictwem studentów i Biura Karier.
  • Student powinien zapewnić sobie obowiązkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki, może również ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej.
Polski

Instytut