Studium Pedagogizacji: Weryfikacja celów i zadań

 

Realizacja celów i zadań sprawdzana jest przez Biuro Karier na podstawie:

  • dziennika praktyk, gdzie student powinien zapisywać krótkie sprawozdania z hospitacji i prowadzonych lekcji, potwierdzone podpisem nauczyciela-opiekuna i pieczęcią szkoły oraz podać zwięzłą relację z zapoznania się z programami szkoły;
  • opinii (oceny opisowej), co najmniej jednego szkolnego opiekuna praktyk, potwierdzonej pieczęcią szkoły w dzienniku praktyk;
  • karty praktyki, zawierającej potwierdzenie terminu i miejsca odbycia praktyk pieczęcią szkoły i podpisami nauczyciela-opiekuna lub dyrektora oraz opiekuna praktyk z ramienia uczelni;
  • pisemnych pełnych konspektów z 2 prowadzonych lekcji;
  • pisemnych pełnych konspektów z 2 hospitowanych lekcji;
  • pisemnego krótkiego sprawozdania ze studium przypadku lub wywiad z uczniem;
  • pisemnej ewaluacji swoich zajęć.
Polski

Instytut