Studium Pedagogizacji: Charakter, wymiar czasu i warunki praktyki

 

Należy zrealizować 150 godzin praktyk:

  • 120 godz. na poziomie szkoły podstawowej - praktyki indywidualne w wybranych szkołach -  90 godzin prowadzenia zajęć przez studenta (minimum 20 godzin z zakresu własnego przedmiotu kierunkowego)
  • 30 godz. wychowawczych w placówkach oświatowych, pozaszkolnych, mających zajęcia dydaktyczne; w tym kolonie, świetlice środowiskowe, fundacje wspomagające rozwój dziecka, programy autorskie realizowane poza szkołą;
  • maksymalnie 10 godzin w przedszkolu w ramach zorganizowanych zajęć dydaktycznych (można lecz student nie musi realizować zajęć na tym poziomie).
  • Studenci mogą rozpocząć praktyki po zaliczeniu przedmiotu „dydaktyka ogólna” i w trakcie uczęszczania na zajęcia z metodyki szczegółowej.


Warunki praktyki indywidualnej

  • pełny wymiar czasowy (do 150 godzin) trwania praktyk;
  • godziny udokumentowane w dzienniku praktyk (hospitacje i prowadzone zajęcia) określa szczegółowy program praktyk tak, aby odpowiadał on szerszemu widzeniu i pełno wymiarowemu obciążeniu studenta działaniami obowiązkowymi w pracy nauczyciela etatowego;
  • udokumentowanie w karcie praktyk, obowiązującej na UKSW.
Polski

Instytut