Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe

 

 

Studenci II roku wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace licencjackie, przedstawiane do recenzji na roku III.

 Studenci kierunku ochrona środowiska, oprócz podziału na specjalizacje, uczestniczą w kilku wspólnych przedmiotach,takich jak: ekofilozofia, społeczna odpowiedzialność biznesu, etologia czy kulturowa antropologia środowiskowa.

 Wspólne przedmioty reprezentują zarówno obszar nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych. Liczba przedmiotów jest zróżnicowana dla roku II i III.

 

 

Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe

 

 

 

 

W specjalizacji akcent dydaktyczny i badawczy został położony na empiryczny charakter ochrony środowiska. Studenci w ramach specjalizacji poznają sposoby monitorowania stanu środowiska naturalnego. Ponadto zostanie przedstawiona wybrana problematyka z obszaru technologii środowiskowych. Znaczna część zajęć przewidziana jest w formie ćwiczeniowej w laboratoriach CLNP (www.ieib.edu.pl), bądź w formie zajęć terenowych.

W obszarze ‘monitoringu środowiskowego’ akcent tematyczny położony został między innymi na: hydrologię, gospodarkę wodną, biochemię, ekotoksykologię, mikrobiologię środowiskową, zoologię, bioremediencję, czy szeroko pojętą antropologię.

Zagadnienia związane z ‘technologiami środowiskowymi’ obejmują zajęcia z: podstaw inżynierii procesowej, instrumentów technologicznych w ochronie środowiska, odnawialnych źródeł energii, czy podstaw biogospodarki.

Absolwenci tej specjalizacji zostaną przygotowani do pracy w laboratoriach środowiskowych oraz jednostkach badawczych monitorujących stan środowiska.

 

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Monitoring Środowiskowy i Technologie Środowiskowe

 • Biochemia
 • Chemia środowiska
 • Geologia i geomorfologia
 • Podstawy meteorologii i klimatologii
 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Rozwój prawidłowy człowieka;
 • Statystyka w naukach o środowisku;
 • Bio-indykacja jako narzędzie oceny stanu środowiska;
 • Ekotoksykologia;
 • Morfologiczna ocena rozwoju człowieka;
 • Szkieletowa ocena oddziaływania środowiska;
 • Hydrologia i gospodarka wodą;
 • Instrumenty technologiczne w ochronie środowiska;
 • Odnawialne źródła energii;
 • Wpływ transportu na środowisko;
 • Podstawy inżynierii procesowej;
 • Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska.
Polski

Instytut