Dr Agnieszka Klimska

 

 

 

Dr Agnieszka Klimska

 e-mail: a.klimska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

Specjalizacja: 

nauki humanistyczne, zrównoważony rozwój, zarządzanie zasobami środowiskowymi, zagrożenia cywilizacyjne

Funkcje:

 • pełnomocnik Dziekana WFCh ds. kontaktów z pracodawcami
 • pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. kontaktów z mediami
 • pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. kontaktów z pracodwcami
 • pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. administrowania stroną internetową Instytutu
 • członek zespołu WFCh ds. promocji WFCh

Magisterium: 

 • „Spór o filozofię człowieka pomiędzy marksistami a tomistami na przykładzie ujęć Z. Cackowskiego i M. A. Krąpca”(2006)
 • „Realizacja Programu „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy” na przykładzie dzielnicy Wawer”(2007)

Doktorat:

„Filozoficzna analiza modeli zrównoważonego rozwoju”(2013)

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

 • Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie, 2013-2014, nr POKL. 04.01.01-00-155/11

 Najnowsze publikacje:

 • Klimska A., (2016) Towards the praxis of a sustainable development knowledge-based economy, „Studia Ecologiae et Bioethicae” (w druku).
 • Klimska A., Kaniewska M., The policy of sustainable development in the face of contemporary social threats – selected aspects, “Journal of Modern Science”, 3/30 (2016), s. 213-233.
 • Klimska A., (2016), Towards the Praxis of Sustainable Development of Oκος, in: Returning  to  the  Οἶκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 43-55.
 • Klimska A., (2015), Zadania edukacji wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, w: Pedagog we współczesnym świecie, (red.) V. Tanaś, W. Welskop, Łódź, s. 307-318.
 • Klimska A., (2015), Wychowanie do zrównoważonego rozwoju – edukacja i etyka praktyczna, w: Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie, (red.) E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce, s. 311-331.
 • Klimska A., Kaniewska M., (2015), Eksplozja demograficzna – zagrożenia i dylematy etyczno-prawne, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13, s. 125-143.
 • Klimska A., (2014), Współczesne modele edukacji do zrównoważonego rozwoju, w: Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, (red.) W. Welskop, Łódź, s. 9-14.
 • Klimska A., (2014), Znaczenie uzasadnień filozoficzno-etycznych dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, „Rocznik Tomistyczny” 3, s. 173-185.
Polski

Instytut