Dr Edward Grott

 

 

Dr Edward Grott 

e-mail: e.grott@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja:  

nauki humanistyczne, pedagogika, edukacja środowiskowa, edukacja ekologiczna
i przyrodniczo – leśna

Funkcje:

opiekun roku studentów kierunku ochrona środowiska

Magisterium: 

„Kształtowanie postaw patriotyczno – obronnych żołnierzy  podczas sześciomiesięcznego okresu szkolenia w Podoficerskiej Szkole Służby Zasadniczej” (1979)

Doktorat:   

„Stan dojrzałości szkolnej dzieci z dyslalią prostą a efektywność w nauczaniu i przystosowaniu w sytuacjach szkolnych” ( 1988)

Członkowstwo w organizacjach I towarzystwach naukowych:

 • członek rady naukowej i redakcji Episteme
 • członek rady redakcyjnej Dialog Pokoleń
 • członek Towarzystwa Kultury Języka

Badania naukowe:

 • Procedury zachowania bezpieczeństwa w szkole wyższej (2011)
 • Procedury zachowania bezpieczeństwa w szkole (2010)
 • Autorytet nauczyciela w tym nauczyciela akademickiego (2009)
 • Wykorzystanie ochrony środowiska w działalności promocyjno - informacyjnej administracji państwowej i samorządowej na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych gminach województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego(2008)
 • Kultura ekologiczna młodzieży na przykładzie regionu warmińsko – mazurskiego i podlaskiego (2006)

Najnowsze publikacje:

 • Grott E., (2009), Autorytet nauczyciela przyrody w szkole podstawowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae”7: 169 - 176;
 • Grott E.,  (2009), Autorytet nauczyciela a uczeń zdemoralizowany, w: Alkoholizm, narkomania - nie jestem obojętny, (red) M. Krysiak,  Maków Mazowiecki, s. 103 - 112;
 • Grott E., (2009), Diagnoza i rewalidacja osoby niepełnosprawnej. Studium przypadku,  „Studia Ecologiae et Bioethicae”  7: 141 - 145;
 • Grott E. (2009 ), Autorytet nauczyciela a uczeń zdolny, w: Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, (red) J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, Warszawa, s. 40 - 44;
 • Grott E., (2010), Odpowiedzialność nauczyciela w kontekście edukacji ekologicznej, w: Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym, technologiczna korekta czy aksjologiczna przebudowa ? (red) H. Ciążela, W. Dziarnowska, W. Tyburski, Warszawa, s. 87 - 93;
 • Grott E., (2011), Terroryzm kryminalny wśród młodzieży szkolnej, w:  Rodzina bez uzależnień, (red) M. Krysiak, Kolno, s. 43 - 49;
 • Grott E., (2013), Katastrofa kolejowa w Białymstoku jako przykład zagrożenia technicznego (w nauczaniu Edukacji dla bezpieczeństwa i ochronie środowiska), w: Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa, (red) A. Wawrzusiszyn, J. Grzyb, Ełk,  s. 146 – 151;
 • Dołega J.M., Grott E., (2013), Z zagadnień edukacji sozologicznej, w: Problemy współczesnej edukacji, T. II – III, (red) E. Sadowska, W. Sztumski, Częstochowa s. 85 – 105;
 • Kowalski R., Grott E., (2014), The importtance of environmental education in preventative healthcare, ,,Studia Ecologiae et Bioethicae” 12: 31 – 44;
 • Kowalski R., Grott E.,(2015), Ogrody szkolne we współczesnej szkole. Znak edukacyjnego zacofania a może postępu, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13 : 35 – 60.
 • Kowalski R., Grott E.,(2016), Powinności rolników w świetle encykliki papieża Franciszka "Laudato si", „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14  : 47 – 68.
Polski