Dr Marcin Klimski

 

 

 

Dr Marcin Klimski

 e-mail: m.klimski@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja:

nauki humanistyczne, edukacja globalna, edukacja środowiskowa, ekologia społeczna, etyka środowiskowa

Funkcje:

 • pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. promocji Instytutu i Kontaktów ze Szkołami
 • członek Komisji Bioetycznej przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. Karola Kaczkowskiego
 • opiekun studentów kierunku ochrona środowiska

Magisterium: 

„Świadomość ekologiczna uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha w Warszawie i Mikołaja Kopernika w Gminie Buczkowice” (2007)

Studium Pedagogizacji (2007)

Doktorat:

„Filozoficzne uprawomocnienie wybranych koncepcji współczesnej etyki środowiskowej” (2013)

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

 • Staże i szkolenia, 2012-2013, nr POKL.08.02.01-14-013/11(Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)

Najnowsze publikacje:

 • Kaniewka M., Klimski M., (2017), Global education as a way of reinforcing the process by which a solidaritous and just world is built, „Papers of Global Change”, 2017/24, s. 83-94. DOI: 10.1515/igbp-2017-0007.
 • Kaniewka M., Klimski M., (2017), Global Policy of Eradicating Poverty. The Aspect of Education, „Journal of Modern Science”, 2017/35/4, s. 283-300. DOI:10.13166/jms/81180.
 • Kaniewka M., Klimski M., (2017), Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R.F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa, s. 281-294.
 • Klimski M., (2016),The need for adequate argumentation for the protection of biotic community, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(4), s. 97-107.
 • Klimski M., (2016), The Challenges for Social Ecology in the Face of Ruined Oἶκος, in: Returning  to  the  Οἶκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 73-85.
 • Klimski M., Kaniewska M., (2016), Implementation of the Principle of Responsibility in Climate Policy, „Journal of Modern Science” 29, s. 269-282.
 • Klimski M., (2015), Założenia filozofii ekologii jako czynnik wspomagający bezpieczeństwo ekologiczne, w: Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie, (red.) E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce, s. 59-67.
 • Klimski M., Kaniewska M., (2014), Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science” 22, s. 475-489.
 • Klimski M., (2014), Edukacyjne wyzwania etyki środowiskowej, w: Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, (red.) W. Welskop, Łódź, s. 43-48.
 • Klimski M., (2014), Antropocentryczna a biocenotyczna koncepcja etyki środowiskowej na przykładzie ujęć Tadeusza Ślipki i Zdzisławy Piątek, „Rocznik Tomistyczny” 3, s. 187-203.

 

Polski