Mgr Julia Zielińska

 

 

Mgr Julia Zielińska

 e-mail: j.zielinska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

Specjalizacja:    

nauki biologiczne
                                           
Magisterium:   

„Kwas arachidonowy i jego addukty z psoralenem indukowane w reakcji PUVA (psoralen + UVA), ich rola w regulacji apoptozy w limfocytach ludzkich” (2006)

Doktorat:

Otwarcie przewodu doktorskiego: „Matematyczny model dynamiki populacji strzygoni choinówki Panolisflammea w Puszczy Noteckiej”(2010)
                                       
Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

stypendium doktoranckie przyznane na rok akademicki 2012-13 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach projektu systemowego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Polski

Instytut