Dr inż. Krzysztof Biernat

 

 

 

Dr inż. Krzysztof Biernat, prof. ndzw.

e-mail: k.biernat@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

Specjalizacja: 

nauki techniczne, technologie chemiczne, inżynieria materiałowa, termodynamika  procesowa, paliwa, biopaliwa, paliwa alternatywne, płyny eksploatacyjne, biogospodarka, technologie OZE

Funkcje:

 • koordynator  Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw;
 • kierownik Pionu Paliw i Biogospodarki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie;
 • członek Komitetu Koordynacyjnego Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki;
 • członek Kolegium Redakcyjnego „Studia Ecologiae et Bioethicae”;
 • redaktor Działu Paliw i Energii „Archiwum Motoryzacji”;
 • redaktor tematyczny „Przemysł Chemiczny”;
 • członek Rady Programowej „Chemik”;
 • ekspert Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”;
 • ekspert International Renewable Energy Agency (IRENA);
 • przewodniczący Kapituły Godła Promocyjnego “Lider Innowacji”;
 • przewodniczący Jury Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Wynalazca”;
 • przewodniczący Jury Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG” w Polsce;
 • przewodniczący Komisji Konkursowej Międzynarodowych Targów „Stacja Paliw” w Polsce;
 • wiceprzewodniczący Międzynarodowego Jury „The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies INNOVA” (Belgia);
 • członek Międzynarodowego Jury:International Trade Fair Ideas, Inventions, New Product „IENA” w Norymberdze (Niemcy), MoskiewskiegoMiędzynarodowegoSalonuWynalazczościiInnowacyjnychTechnologii w Moskwie (Rosja), International Exhibition of Technical Innovations, Patent and Invention „INVENT ARENA w Trzyńcu (Czechy)


Magisterium:

„Próby wykorzystania właściwości elektrycznych dla określenia zmian właściwości chemicznych olejów smarowych” (1975)

Doktorat:

„Ocena stanu olejów smarowych na podstawie zmian ich właściwości dielektrycznych” (1988)

Profesor nadzwyczajny:

Uchwała Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Warszawa (listopad 2014)

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • American ChemicalSociety (ACS)
 • American Association for Advancement of Science (AAAS)
 • Akademia Inżynierska w Polsce (AIP)
 • American Counsil of Renewable Energy (ACORE)
 • Gesellschaftfűr Tribologie (GfT)
 • Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
 • Polski Instytut Spalania (PIS)
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR)
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Recyklingu (PTNR)
 • Polskie Towarzystwo Sozologiczne (PTS)


Wybrane granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

 • Projekt Celowy nr ROW-30-2002 pt.: „Kompozycje paliwowe na bazie mieszanin węglowodorów oraz tłuszczów pochodzenia roślinnego i urządzenie grzewcze do ich wykorzystania- kierownik projektu
 • Projekt Specjalny  nr 16/UKR/2007/02: „Opracowanie technologii alternatywnego spalania węglowodorów w fazie gazowej” – kierownik zespołu wykonawców;
 • Kierownik projektu celowego nr: 62R8 2005-6/06649: „Opracowanie i uruchomienie systemu usług consultingowych dla sektora paliw alternatywnych w Polsce” – kierownik projektu.
 • Zadanie POIG „Synteza kwasu akrylowego w opraciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych” – główny wykonawca
 • Główny Wykonawca  I Etapu Projektu Europejskiego: „BalticBiogasBuses (BBB)”
 • Projekt „EUREKA –BIOGASFUEL” Nr: 5030E!, pt:  „Opracowanie i wdrożenie dwupaliwowego systemu zasilania silników o zapłonie samoczynnym biogazem rolniczym z pilotującą dawką paliwa ciekłego- kierownik projektu
 • Projekt POIG UDA-POIG.01.03.01-00-106/09-04 „System ciągłej kontroli stopnia i tempa procesu starzenia paliw płynnych w trakcie magazynowania” – kierownik projektu
 • „Metoda i sposób utylizacji zużytych olejów smarowych z jednoczesnym odzyskiwaniem energii cieplnej”,
 • Współautor opracowania w zakresie oceny możliwości pozyskania odpadów poliolefinowych i ich wykorzystania w instalacjach krakingu katalitycznego prowadzącego do uzyskania produktów parafinowych”
 • Ekspertyza w zakresie stosowanych metod oceny jakości paliw magazynowanych w bazach OLPP,
 • „Oleje smarowe - stan i perspektywy modernizacji gospodarowania olejami smarowymi”,
 • „Projekt Systemu Oceny Jakości Paliw do Gaźnikowych Wysokoprężnych Silników Spalinowych”, PN 591.
 • „Badania stabilności benzyn samochodowych z zastosowaniem przyspieszonych metod starzenia”
 • „Określenie wpływu sposobu uzupełniania układu smarowania silnika samochodu  na proces starzenia oleju SuperolSpecjal SD SAE.20W/40” , ZN 10/86,
 • „Badania nad doborem komponentów do otrzymywania biodegradowalnych, syntetycznych olejów silnikowych, dających obniżoną toksyczność spalin”, nr PB 0-S20307504, – główny wykonawca.
 • „Badania i technologia optymalnego stosowania azotku boru α BN, jako dodatku smarnościowego w sprzęcie wojskowym”, nr PB 0T00A01408, – główny wykonawca
 • „Metody analizy i utylizacji zawartości paliw rakietowych zawartych w glebie i wodzie” – kierownik zespołu wykonawców
 • „Technologia komponowania stałych paliw zastępczych do obrotowych pieców cementowych i kotłów energetycznych z wykorzystaniem smół porafinacyjnych, w tym kwaśnych”  – autor projektu
 • „Określenie racjonalnego okresu eksploatacji oleju smarowego w silnikach autobusów Ikarus S 260 i 280 oraz Jelcz PR 110 U w warunkach pracy”
 • „Opracowanie koncepcji integralnego systemu gospodarki płynami eksploatacyjnymi – kierownik projektu.


Najnowsze publikacje:

 • Biernat K., Kołodziejczyk K (2012):  “The heating liquids containing the component from fermentation processes”, w monografii: pt: “Fueling the Future: Advanced in Science and Technologies for Energy Generation, Transmission and Storage” Wyd. BrownWalker Press, s. 112-116, ISBN-13 978-1-61233-558-2;
 • Biernat K., Malinowski M., Gnat M (2012):  “The possibility of future biofuels production using waste carbon dioxide and solar energy” w monografii pod red. Zhen Fang pt: „Biofuels-Environment and Sustainability”, Wyd. InTech, ISBN 980-953-307-471-4;
 • Biernat K., Malinowski A, Czarnocka J, (2012): „An analysis of phisico-chemical properties of the next generation biofuels and their correlation with the requirements of Diesel engines”, w monografii pod red. Zhen Fang, pt: „Biofuels-Feedstock, Production and Application”, Wyd. InTech,  ISBN 978-952-51-0910-5;
 • Biernat K. (2013): “Used tires as a raw material for the production of alternative fuels in the WtL processes”, Rozdział w monografii pod red. A. Mendez-Vilas, seriawydawnicza:  Energy Book Series-Volume 1: “Materials and Processes for Energy – Communication Current Research and Developmnents”, Wyd. Brown Walker Press USA. ISBN: 978-84-939843-7-3;
 • Biernat K., Skolniak M, Bukrejewski P (2013): “Biocomponents and their Effect on the Aging Process in a Fuel Storage”, Rozdział w monografii pod red. A. Mendez-Vilas, seriawydawnicza:  Energy Book Series-Volume 1: “Materials and Processes for Energy – Communication Current Research and Developmnents”, Wyd. Brown Walker Press USA. ISBN: 978-84-939843-7-3;
 • Rostek E, Biernat K. (2013): “Thermodynamics of Thermal Biomass Processing”, Rozdział w monografii pod red. A. Mendez-Vilas, seriawydawnicza:  Energy Book Series-Volume 1: “Materials and Processes for Energy – Communication Current Research and Developmnents”, Wyd. Brown Walker Press USA, ISBN: 978-84-939843-7-3;
 • Biernat K. ,Grzelak P,Gis W, Żółtowski A (2013): Monografia: „The Study on Wider Range of Biogas Production Options and Experiences, Copyright of Motor Transport Institute ISBN: 978-83-60965-54-2;
 • Biernat K.,Gis W, Grzelak P, (2013) Monografia: “Baltic Sea Region Biogas Infrastructure Overview — Existing and Planned”, Copyright by Motor Transport Institute, ISBN: 978-83-60965-62-7;
 • Biernat K., Różnicka I (2013), “Stan I perspektywy wykorzystania biogazu jako nośnika energii do zastosowań stacjonarnych I środków transportu”, “Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW. Nr 10(2012)3, s.97…117,
 • Biernat K.,Pytlak J (2013), „Proces modelowania spływów wodnych” “Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW. Nr 10(2012)4, s.113…138;
 • Biernat K., Gis W, Grzelak P, Żółtowski A (2013): „Możliwości wykorzystania biometanu jako paliwa autobusów miejskich na przykładzie Polski i Szwecji”, „Przemysł Chemiczny” nr  07/2013.
 • Biernat K. (2013), „Perspektywy rozwoju Biopaliw:, „Paliwa i Energia” nr 4/2013 [07], s.60…63,
 • Podeszwa E, Biernat K. (2014): „Biogas jako alternatywne źródło energii”; „Studia Ecologiae et Bioethicae”, vol 12, nr 2 s. 137-156;
 • Biernat K. (2015)  Redakcja naukowa monografii  “Biofuels – Status and Perpective”, zawierające 24 rozdziały autorów zagranicznych, 567 str, Wyd. InTech, Zagreb, ISBN 978-953-51-2177-0;
 • Biernat K. (2015): “Fuels Production Processes and Their Impact on Exploitation Characteristic of Fuels” Rozdziałw monografii pod redakcją  K. Biernat, pt: “Storage Stability of Fuels”, Wyd. InTech, ISBN 978-953-51-1734-6;
 • Biernat K. (2015): “Criteria For Quality Assessment of Fuels During Storage And Exploitation”,   Rozdziałw monografii pod redakcją  K. Biernat, pt: “Storage Stability of Fuels”, Wyd. In ech  ISBN 978-953-51-1734-6;
 • Biernat K. (2015): “Biofuels in Storage And Exploitation Processes”  Rozdział w monografii pod redakcją  K. Biernat, pt: “Storage Stability of Fuels”, Wyd. In Tech ISBN 978-953-51-1734-6;
 • Biernat K., Grzelak P: “Biorafinery systems, technology and sustainable development”, Rozdziałw monografii pod redakcjąK.Biernat, pt: “Biofuels, Status and Perspective”, Wyd. InTech, Zagreb, ISBN 978-953-51-2177-0;
 • Biernat K. (2015): Redakcja naukowa monografii : “Storage Stability of Fuels”, Wyd. In Tech, Zagreb.  ISBN 978-953-51-1734-6;
 • Biernat K. (2015) „Rozwój biopaliw w świetle biogospodarki dla Europy”; „Czysta Energia” nr 9(169);
 • Biernat K., Owczuk M (2015) „Perspektywy rozwoju technologii biorafineryjnych”, Miesięcznik Naukowo-Techniczny „Chemik, Nauka, Technika, Rynek” nr 9/2015;
 • Biernat K. (2016): Redakcjanaukowamonografii: „ Alternative Fuels, Technical and Environmental Conditions, Wyd. InTech, Zagreb, ISBN 978-953-51-2269-2;
 • Wawryniuk K, Biernat K. (2016):   „Techniki membranowe w procesach otrzymywania biometanu z biogazu” „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13(2016)4.

 

Polski

Instytut