Dr inż. Bożena Sosak-Świderska

 

 

 

Dr inż. Bożena Sosak-Świderska

 e-mail: b.sosak@uksw.edu.pl

 

 

 

 

Specjalizacja:

monitoring i zagrożenia środowiska, bezpieczeństwo środowiskowe; bioanalityka, bioindykacja, biomarkery, zrównoważony rozwój, ochrona i inżynieria środowiska, biochemia i ekotoksykologia, edukacja ekologiczna, prewencja zdrowia, zdrowa żywność

Funkcje:

 • kierownik Laboratorium Środowiskowego WFCh (2004-2015)
 • koordynator współpracy UKSW z Centrum Badań Ekologicznych PAN (2002-2008)
 • koordynator projektu: „Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w  Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa  i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza” (2015)
 • opiekun laboratoriów i aparatury w Stacji Monitoringu Ekotoksykologicznego (od 2015)
 • opiekun sekcji Zdrowia Środowiskowego w Kole Naukowym Przyrodników (dawniej Sozologów) - od V 2016
 • koordynator współpracy ds. projektów edukacyjnych z Urzędem Miasta Warszawa (od IX 2016)
 • członek Komisji Rektorskiej do Spraw BHP na UKSW od 2009 i aktualnie
 • Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów UKSW – od 2010 i aktualnie

Studia:

 • 1972-1974 – Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny
 • 1974-1979 – Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, kierunek biologiczna ochrona wód


Magisterium:

„Mikrobentos w rzece Kortówce, dopływie do Jeziora Kortowskiego (1979), promotor prof. dr hab. Lesław Tyroboyski

Doktorat:

"Zmienność populacyjna i metaboliczna komórek Chlorella vulgaris pod wpływem jonów kadmu" (1992), Wydział Farmaceutyczny, Śląska Akademia Medyczna, Katowice, promotor prof. dr hab. Danuta Tyrawska

Praca zawodowa:

 • Polska Akademia Nauk - Instytut Ekologii – biolog (1980-1992), adiunkt i kierownik (1993-2002) Zakład Ekotoksykologii, Pracownia Biochemii Ekologicznej, Centrum Badań Ekologicznych – adiunkt (2002-2009) 
 • Uniwersytet Warszawski (1995-2009) – Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska oraz Wydział Geologii  – wykładowca toksykologii i zagrożeń środowiska
 • Nowy Uniwersytet Bułgarski, Sofia (visiting professor  1997, 1999, 2001) – wykłady z ekototoksykologii
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, ochrona środowiska – adiunkt (2002-2011) i starszy wykładowca (od 2012)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – kierownik Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych (2009-2014)


Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • SETAC – (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) od 1996 r. i aktualnie
 • Polskie Towarszystwo Biochemiczne – od 1997 r.
 • Polskie Towarzystwo Sozologiczne – od 2004 r.
 • Polskie Towarzystwo Ekotoksykologiczne od 2006 r.


Granty, projekty, badania naukowe

 • Projekt badawczy: EU-PECO „METIER” (Modular Ecotoxicity Test Incorporating Ecological Relevance), koordynator polskich badań,
 • Projekt badawczy KBN (6P04F 00524) - „Geoekologiczne Problemy Karkonoszy” - wykonawca,
 • Projekt badawczy KBN 6P04G 05318 - „Udział grzybów upigmentowanych w monitorowaniu środowiska glebowego skażonego metalami ciężkimi” - kierownik projektu,
 • Projekt badawczy KBN - „Ocena jakości wody w wybranych zbiornikach zaporowych na podstawie biotestów” i PO4 G 11321 - I główny wykonawca,
 • projekt MNiSW – „Inwazje zooplanktonu: jak lokalne i regionalne procesy wpływają na sukces inwazji w zależności od produktywności ekosystemu i intensywności zaburzeń” – kierownik  Andrew Dzialowski (USA), Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny,
 • promotor ponad 130 prac magisterskich na kierunku ochrona środowiska UKSW i UW.


Ekspertyzy:

 • wielokrotnie w Targach EUROLAB i profesjonalnie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2009-2015) (ekspertyzy i opisy przedmiotów zamówienia)
 • ekspert  krajowy w dziedzinie biologia (poz.20 na liście)
 • ekspert krajowy w dziedzinie: ochrona środowiska (poz.187 na liście)


Nagrody i odznaczenia:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008)
 • Nagroda Rektora UKSW za projekt:  Uniwersytecki Światłowód Wiedzy (2008)
 • Srebny Krzyż Zasługi (2012)
 • Nagroda Rektora WUM za: Profesjonalizm w prowadzeniu gospadarki aparaturowej (2013)
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2013)

 

Najważniejsze publikacje:

 • Mazurek  U.,  Wilczok A., Tyrawska D., Sosak-Świderska B. (1992),  The development of Chlorella cells exposed to cadmium at succesive  stanges  of  their  life  cycle, Biologia Plantarum,  (3-4), 1-6;
 • Sosak-Świderska B., Tyrawska D. (1996), The role of Algae in Ecotoxicological tests,  in:  „Environmental Xenobiotics” (eds. M. Richardson), Taylor & Francis, 179-193;
 • Biernat M., Zabielski R., Sysa P., Sosak-Świderska B., Le Huerou-Luron I., Guilloteau P. (1999), Small intestinal and pancreatic microstructures are modified by an intraduodenal CCK -A receptor antagonist administration in neonatal calves”, Regulatory Peptides, 85, 77-85;
 • Sosak-Świderska B. (2002), Mikrobiotesty w badaniach wody, Bioskop, 2, 9-10;
 • Sosak-Świderska B. (2002), Najnowsze osiągnięcia w technikach biologii molekularnej - Seminarium Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Applied Biosystems,  Bioskop, 2, 22-23;
 • Witoszyńska T.,  Buszman E., Sosak-Świderska B. (2002), Wiązanie jonów Zn2+ przez biopolimery melaninowe występujące w upigmentowanych grzybach glebowych, Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Zeszyt pt. „Cynk w środowisku – Problemy ekologiczne i metodyczne” nr 33: 379-384;
 • Sosak-Świderska B., Bajan C., Popowska-Nowak E., Bieńkowski P., Buszman E., Marchwińska-Wyrwał E., Witoszyńska T. (2003), Usefulness of microfungi and their melanins in biomonitoring of heavy metals in soil, Ekologija (Ecology), Lithuanian Academy of Sciences, 2, 44-48;
 • Popowska-Nowak E., Sosak-Świderska B., Bajan C., Bieńkowski P. (2004), Response of isolates of entomopathogenic fungus Metharizium anisopliae to heavy metal pollution and their accumulative abilities, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T.11, Nr 1: 61-69;
 • Bieńkowski P., Bajan C., Popowska-Nowak E., Sosak-Świderska B. (2004), Effect of selected heavy metal ions on growth and bioaccumulation of four isolates of the species Cladosporium herbarum. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T.11, Nr 1 71-79;
 • Sosak-Świderska B. (2004), Co odróżnia ekotoksykologię od ekologii?, Studia Ecologiae et Bioethicae, Nr 2, 61-69;
 • Sosak-Świderska B. (2005), „Ekotoksykolgia – od komórki do ekosystemu”, R. Laskowski, P. Migula, PWRiL,   Studia Ecologiae et Bioethicae, nr 3, 345-347;
 • Sosak–Świderska B., Bieńkowski P., Kostrzewska Szlakowska I. (2006), Microscale testing in field ecotoxicology, Materiały Konferencyjne „International Conference on Ecotoxicology 2006 – Trends and Perspectives, str 117-118;
 • Sosak-Świderska B., Bieńkowski P. (2006), Ekotoksykologiczny monitoring wody z zastosowaniem biotestów - Poznań, 21-23 XI 2006, POLEKO - Międzynarodowe Targi Poznańskie „Salon Nauka dla Środowiska” (ppt);
 • Sosak-Świderska B. (2008), Green chemistry and bioethics in ecotoxicologacal studies, in: A Holistic Approach to Environmental Conservation, (ed.) Sadowski R.F., Tomczyk  J., Wydawnictwo UKSW w Warszawie, 89-103;
 • Sosak-Świderska B. (2010), Ekotoksykologia - Uniknąć samozagłady, Akademia, nr  2 (22), 39-41;
 • Sosak-Świderska B. (2011), The soil fungi communities and risk assessment of heavy metal contaminated soils - Geophysical Research, Vol. 13, EGU 2011-9499;
 • Sosak-Świderska B. (2014), Bioróżnorodnie o mikrowarstwie powierzchniowej zbiorników wodnych, w: „Różnorodnie o bioróżnorodności”,  (red.) M.K. Terlecka, wyd.  Armagraf, Tom I, 65-77;
 • Sosak-Świderska B. (2016), Potrzeba altruizmu w rodzinie, w: Szczęśliwe małżeństwo i szczęśliwa rodzina red. Grochowska R., Mazanka P. CSsR, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 145-161.
Polski

Instytut