Dr Dominika Dzwonkowska


 

 

 

Dr Dominika Dzwonkowska

 e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

  

Specjalizacja:

nauki humanistyczne, ekofilozofia, etyka środowiskowa, etyka cnót środowiskowych, etyka zwierząt.

Funkcje:

 • Pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. współpracy międzynarodowej
 • Koordynator programu Erasmus
 • Członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
 • Reprezentant na Polskę Towarzystwa Naukowego International Society for Environmental Ethics


Magisterium:

 • „Koncepcja duszy u Platona” (2005)
 • „Hansa Jonasa koncepcja człowieka” (2006)

Doktorat:
 „Rola nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii klasycznej w ujęciu K.Kłósaka i S.Kamińskiego” (2011)

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • International Society for Environmental Ethics, od sierpnia 2013 reprezentant Towarzystwa na Polskę
 • International Association for Environmental Philosophy

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

Zrealizowane:

 • Styczeń 2012–styczeń 2013 – udział w projekcie Aktualność Filozofii Klasycznej finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; NPRH 31H 11 0079 80
 • Od października 2012-lutego 2013 - udział w charakterze moderatora debat klimatycznych w ogólnopolskim projekcie „Dobry klimat dla powiatów”; Projekt jest finansowany ze środków NFOŚiGW oraz środków LIFE+; LIFE09 INF/PL/000283
 • 01-12.2013 – udział w projekcie „Sumienie w ujęciu tomizmu i fenomenologii” finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; NPRH 31H 12 0151 81
 • Marzec 2015 – udział w projekcie Innovation of Bachelor Study Programmes for Better Employability; ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0238; jednostka realizująca project: Uniwersytet Masarykova w Brnie
 • 4.05.-30.11.2015 – udział w projekcie “Zachowanie różnorodności biologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego a życie i zdrowie mieszkańców aglomeracji warszawskiej”; PNiR-BRo-6/2015
 • 4.05.-30.11.2015 – udział w projekcie “Bilans kapitału innowacyjnego Polski i UE oraz zmiany środowiska demograficzno -ekonomicznego szkolnictwa wyższego w koncepcjach Gospodarki Opartej na Wiedzy – scenariusze zmian”; PNiR-BRo-3/2015.

Realizowane:

 • od 2017 - Wykonawca w grancie (2016-2018): „Forum Logicum”, WND/POWR-03.01.00-00.EF46/16
 • od 12.2017 – kierownik projektu „Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera”, NCN, 2017/01/X/HS1/01491

Wybrane publikacje:

 • Dzwonkowska D., (2013), Virtue and vice in environmental discourse, “Studia Ecologiae et Bioethicae” 11/4: 61-76.
 • Dzwonkowska D., (2014), Filozofia a nauki przyrodnicze – analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i Kazimierza Kłósaka, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Dzwonkowska D., (2014), Kontrowersje wokół inżynierii klimatycznej (geoinżynierii), w: Etyka i technika. Społeczne i etyczne aspekty działalności inżynierskiej, (red.) M. Małek, K. Serafin, E. Mazurek, Wrocław: Wydawnictwo PWr, ss. 111-118.
 • Dzwonkowska D., (2014), Wady środowiskowe jako etyczne i antropologiczne źródła kryzysu środowiskowego, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 12/1: 73-91.
 • Dzwonkowska D., (2015), Filozoficzne podstawy troski o jakość życia zwierząt, w: Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym, (red.) Cz. Puchalski, M. Twardowski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 7-20.
 • Dzwonkowska D., i in., (2015), Filozofia wobec świata zwierząt, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Dzwonkowska D., (2015), Kulturowe i etyczne uwarunkowania relacji człowiek-zwierzę, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 11: 291-301.
 • Dzwonkowska D., (2016), Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego, „Przegląd Filozoficzny” 2: w druku.
 • Dzwonkowska D., (2016), Space for oikos, in: Returning to the Οἶκος. Ways to Recover our Common Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 156-172.
 • Dzwonkowska D., (2016), Zagadnienie cnót mniejszych w etyce środowiskowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14/2: 35-53.
 • Dzwonkowska D., (2017), Environmental Ethics in Poland, Journal of Agricultural and Environmnetal Ethics, 2017, DOI 10.1007/s10806-017-9659-6.

 

Polski