Dr Monika Bukacińska

 

 

 

Dr Monika Bukacińska

e-mail: m.bukacinska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

Specjalizacja:

nauki biologiczne, ekologia populacyjna, ekologia behawioralna, ekologia molekularna, ochrona przyrody

Funkcje:

 • opiekun Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej
 • pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. utworzenia studiów niestacjonarnych
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych i Odznaczeń
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej


Magisterium:

„Terytorializm mewy śmieszki Larusridibundus” (1990)

Doktorat:

„Wpływ opieki rodzicielskiej na sukces reprodukcyjny u mewy pospolitej Laruscanus” (1999)

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • członek Association for Study Animal Behaviour
 • członek International Society for Behavioural Ecology
 • członek British Ornitological Society
 • członek American Ornithologists Union
 • członek Cooper OrnithologicalSociety


Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

 • Breeding behaviour and mating strategies in a colony of Common Gull at Vistula River using DNA-fingerprinting.1997-1998,Short-term DAAD Fellowship (kierownik projektu, stypendysta),Instytut Zoologii Stosowanej, Uniwersytet w Bonn.
 • Wpływ nasilenia drapieżnictwa i siedliska gniazdowania na zależności między wielkością terytorium, poziomem agresji i sukcesem lęgowym u mewy pospolitej (L. canus). 2000–2003, nr 6PO4F 058 15 KBN (wykonawca).
 • Krótko- i długoterminowe  konsekwencje zwiększonych inwestycji  rodzicielskich na etapie składania wysiadywania jaj u mewy pospolitej (Laruscanus) – eksperymenty. 2000–2004,nr6 P04F 031 19 KBN (kierownik projektu).
 • Proximate and ultimate causes of extra-pair fertilization in Common Gulls (Laruscanus): DNA-fingerprinting analyses. 2000 – 2002, Alexander von Humboldt Foundation (wykonawca), Instytut Biologii Ewolucyjnej i Ekologii, Uniwersytet w Bonn.
 • Proximate and ultimate causes of extra-pair fertilization in Common Gulls (Laruscanus): DNA-fingerprinting analyses - continuation. 2002 – 2003, Fundacja im. Aleksandra von Humboldta (wykonawca),  Instytut Biologii Ewolucyjnej i Ekologii, Uniwersytet w Bonn.
 • Family sex ratio and reproductive strategies in Common Gulls in an unstable environment: a role of parental condition and food availability. 2002 – 2003 r. NATO Advanced FellowshipProgramme (kierownik projektu, stypendysta ), Instytut Biologii Ewolucyjnej i Ekologii, Uniwersytet w Bonn, Niemcy.
 • Bezpośrednie i ewolucyjne przyczyny adopcji piskląt w koloniach mewy pospolitej (Laruscanus): obserwacje behawioralne, eksperymenty i  analizy genetyczne. 2003 – 2007, nr 2PO4F 028 26  KBN (wykonawca).
 • Ochrona awifauny wysp środkowej Wisły. Projekt finansowany przez Program Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska 2005 – 2006,  Program Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska GEF SGP. (wykonawca)
 • Ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp Środkowej Wisły. 2008 – 2009, nr umowy 1428/463/IV/07,Ekofundusz (wykonawca).
 • Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle. 2010, nr umowy 1701/544/IV/10,EkoFundusz (wykonawca).
 • Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców. 2011-2016, nr N N304 138540 (wykonawca).
 • Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja. 2011-2014, POIS.05.01.00-00-325/10.00 (koordynatorprojektu).


Najnowsze publikacje:

 • Gwiazda R., Bukaciński D., Neubauer G., Faber M., Betleja J., Zagalska-Neubauer M., Bukacińska M., Chylarecki P., (2011),Diet composition of the Caspian Gull (Laruscachinnans) in inland Poland: effects of breeding area, breeding stage and sympatric breeding with the Herring Gull (Larusargentatus),„OrnisFennica” 88:80-89.
 • Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A.,(2011),Awifauna wodno-błotna środkowej Wisły w okresie lęgowym: wpływ działalności człowieka na rozmieszczenie, liczebność i bogactwo gatunkowe,„Studia Ecologiae et Bioethicae” 9: 67-86.
 • Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A.,(2013),The impact of hydrotechnical facilities on island avifauna: a case study of the middle Vistula River,„Studia Ecologiae et Bioethicae” 11: 93-109.
 • Bukaciński D., Bukacińska M., Zieliński P., (2015),ŚmieszkaChroicocephalusridibundus,w: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. (red.) P.Chylarecki,A. Sikora, Z.Cenian, T.Chodkiewicz,GIOŚ, Warszawa, ss. 266-274.
 • Zielińska M., Zieliński P., Bukaciński D., Bukacińska M.,(2015),Mewa czarnogłowaLarusmelanocephalus, w: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. (red.) P.Chylarecki,A. Sikora, Z.Cenian, T.Chodkiewicz,GIOŚ, Warszawa,s. 279-285.
 • Bukaciński D., Bukacińska M.,(2015),Rybitwa rzeczna Sterna hirundo, w: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. (red.) P.Chylarecki,A. Sikora, Z.Cenian, T.Chodkiewicz, GIOŚ, Warszawa, s. 299-306.
 • Bukaciński D., Bukacińska M.,(2015),Mewa siwaLaruscanus,w: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. (red.) P.Chylarecki,A. Sikora, Z.Cenian, T.Chodkiewicz, GIOŚ, Warszawa, s. 286-292.
 • Bukaciński D., Bukacińska M.,(2015),Kluczowe gatunki ptaków siewkowych na środkowej Wiśle: biologia, ekologia, ochrona i występowanie. Monografie, STOP, Warszawa, 314 s (skrócone wersje również w języku angielskim, niemieckim i francuskim).
 • Bukaciński D., Bukacińska M., Mastalerz E.,(2015),Presja człowieka na przyrodę środkowej Wisły: liczba i rozmieszczenie ludzi oraz formy ich aktywności na rzece w okresie rozrodu ptaków,„Studia Ecologiae et Bioethicae” 13: 143-177.

 

Polski